Powered by Smartsupp Obchodní podmínky
DřevěnéPrahy.cz

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky
Reklamační řád
Odstoupení od smlouvy
Doprava a termíny
Kontakty
Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu HOME OUTLET umístěného na webovém rozhraní www.home-outlet.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi

naší společností:

HOME OUTLET s.r.o., se sídlem Rýmařovská 434, Letňany, 199 00 Praha 9

IČ: 050 43 140

DIČ: CZ05043140                                            

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257015

adresa pro doručování: Rýmařovská 434, Letňany, 199 00 Praha 9

adresa provozovny (pokud se liší od sídla): Tuklatská 2105/3, Strašnice, 100 00 Praha 10

telefonní číslo: 776 888 636

kontaktní e-mail: info@home-outlet.cz, objednavky@home-outlet.cz, reklamace@home-outlet.cz

 

jako prodávajícím

a vámi jako kupujícím.

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.          Shrnutí obsahu obchodních podmínek

Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.

1.2.          Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3.          Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

-      těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;

-      Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;

-      Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;

-      podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;

-      objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

-      zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);

-      zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4.          Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?

Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5.          Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

 

2.       KUPNÍ SMLOUVA

2.1.          Jak uzavíráme kupní smlouvu?

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2.          Jak podat objednávku?

Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.

Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“, čímž se zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3.          Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?

Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e‑mailem.  Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4.          Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?

O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5.          Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e‑mailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.6.          Jak lze objednat montáž zboží?

Montáž zboží není součástí ceny zboží. Montáž zboží spočívá v instalaci námi dodaného zboží v místě k tomu vámi určeném. Podrobné podmínky montáže zboží jsou uvedeny v článku 9 těchto obchodních podmínek a případně také na webovém rozhraní.

Máte-li zájem o montáž zboží, zaškrtněte montáž zboží již v objednávce zboží, kterou u nás vámi požadované zboží objednáváte, případně i následně e-mailem či telefonicky. Na objednávku montáže zboží se použije čl. 2.2 obchodních podmínek obdobně. Cena montáže je závislá zejména na rozsahu a typu zboží; o ceně montáže včetně všech daní a poplatků vás budeme informovat. Na montáž zboží se použijí přiměřeně veškerá ustanovení obchodních podmínek.

 

3.       CENA

3.1.          Může se cena na webovém rozhraní měnit?

Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2.          Lze kombinovat slevy z ceny zboží?

Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

 

4.       PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.          Jaké způsoby platby přijímáme?

Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

-      v hotovosti nebo bezhotovostně (platební kartou) při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;

-      v hotovosti při převzetí zboží v místě jeho montáže nebo v místě provozovny;

-      bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou/převodem nebo prostřednictvím platební brány;

-      platba zaplacením zálohy 

-    první zálohu z dohodnuté kupní ceny uhradí kupující prodávajícímu ve výši 40% celkové kupní ceny. Uhrazením první zálohy současně potvrzuje plné znění objednávky;

-    druhou zálohu ve výši rovnající se rozdílu mezi celkovou v objednávkovém listu sjednanou kupní cenou a již zaplacenou zálohou, uhradí kupující před expedicí zboží, a to tak, aby byla připsána na účet prodávajícího nejpozději den před převzetím nebo transportem zboží.

-      bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2.          Kdy nastane splatnost kupní ceny?

V případě platby v hotovosti (nebo bezhotovostně při převzetí zboží) je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3.          Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem 2.4., jedná se o zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží.

Zálohu je také možné uhradit dle bodu 4.1 těchto obchodních podmínek.

4.4.          Jak vystavujeme daňový doklad?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

 

5.       DODACÍ PODMÍNKY

5.1.          Jak posíláme zboží?

Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.

V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2.          Kdy vám zboží dodáme?

Doba dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby. Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.

Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou týdnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží). V případě dopravy přepravcem či montáže, termín dodání se může lišit o 1-3 týdny. Vezměte však, prosím, na vědomí, že doba expedice a dodání zboží závisí rovněž na kapacitách našeho dodavatele, proto může dojít v některých případech k průtahům s dodáním vámi objednaného zboží.

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno, respektive okamžik, kdy jsme vám zboží nainstalovali na místě k tomu vámi určeném. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

Některé zboží je nutné zadat do výroby, proto je u každého zboží uvedena dodací lhůta. Níže uvádíme seznam zboží, u kterého může být termín výroby, a tudíž dodací lhůta, až 15 týdnů.

Doornite - 8 týdnů, RAL lakované dveře 12 týdnů, AluDoor 10 týdnů, VDoors/VascoDoors: 5-6 týdnů, Archo hidden manufactur doors - 8 týdnů standardní rozměry, Archo - 8 týdnů, Archo vchodové z borovice - 8 týdnů materiál borovice, 10 týdnů materiál dub, GlassDoor - 5 týdnů, Ocelové zárubně AluDoor - 2 týdny standardní rozměry, nestandardní (protipožární, bezpečnostní zárubně nebo jiné tloušťky zdí) - 8 týdnů, Archo dýhované z borovice 8 týdnů bez povrchové úpravy, 10 týdnů s povrchovou úpravou, MP kování, Cobra, VDP kování - skladem u dodavatele znamená dodání do 14 dnů, pokud chybí a je uvedeno skladem u dodavatele ale následně upřesní dodavatel že chybí i u nich ve skladu - termín dodání 6 týdnů. Pokud se jedná o atypickou,/nestandardní rozěmry, které se běžně nabízí například výška dveří místo 197 bude 210, nebo budou atypicky širké, nesandardní tloušťky stěny zárubní apod, termín se může lišit + 5-6 týdnů.

K výše uvedeným termínům je potřeba počítat s dalšími 2 týdny, které zahrnují dopravu dopravu k nám na sklad a poté dopravu od nás k zákazníkovi.

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dostane-li se kupující do prodlení se splněním povinnosti převzít od prodávajícího zboží (nezajistí-li kupující převzetí zboží do 2 týdnů od doručení písemného oznámení), má prodávající právo požadovat po kupujícím plnou náhradu skladného dle skutečné výše, a to za každý den prodlení s převzetím zboží počínaje prvním dnem následujícím po uplynutí 1 měsíce ode dne, kdy byl kupující povinen převzít zboží dle smlouvy. Vedle skladného může prodávající požadovat po kupujícím také náhradu ostatních účelně vynaložených nákladů a škody způsobených prodávajícímu porušením povinnosti kupujícího zboží převzít v termínu plnění dle smlouvy. V případě, kdy kupující nepřevezme zboží ani ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku, kdy mu k tomu vznikne dle smlouvy povinnost, má prodávající právo takové zboží prodat dle skutečné výše (minimálně však ve výši 100 % z ceny zboží).

5.3.          Jak postupovat při převzetí zboží?

Při převzetí zboží bez montáže zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.  Při převzetí zboží s montáží bude provedena společná prohlídka zboží, na jejímž základě bude sepsán předávací protokol, ve kterém bude uveden váš souhlas s převzetím zboží nebo vaše odůvodněné odmítnutí převzetí zboží, datum převzetí či odmítnutí zboží, soupis případných vad zjištěných při provedené prohlídce a případný dohodnutý termín jejich odstranění.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4.          Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?

Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

V případě, že zboží bezdůvodně nepřevezmete v čase dodání dle bodu 5.2., máme nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou.

V případě zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru máme dále právo od smlouvy odstoupit. Pokud jste však již kupní cenu uhradili (v případě platby před dodáním zboží), máme dále právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

5.5.          Budou pořizovány fotografie nebo videa z montáže zboží?

V průběhu montáže zboží nebo po jejím skončení můžeme pořizovat obrazové, zvukové i audiovizuální záznamy, na nichž může být zachycena podoba, projevy, majetek či soukromé prostory vás nebo třetích osob. Tyto záznamy dále uchováváme pro naše interní potřeby, zveřejňujeme na webovém rozhraní a případně v propagačních materiálech pro účely propagace, nabízení a prodeje našeho zboží. Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas se zachycením a rozšiřováním vaší podoby a vašich soukromých prostor ve smyslu § 84 až 86 občanského zákoníku, případně potvrzujete, že jste souhlas získali od všech dotčených osob. Svolení je uděleno na dobu neurčitou a můžete jej kdykoliv odvolat.

Záznamy dle předchozího odstavce můžete také pořídit vy sami a zaslat nám je. Zasláním takovýchto záznamů nám udílíte bezúplatnou, nevýhradní, převoditelnou, územně a časově neomezenou licenci, případně podlicenci, k jakémukoliv záznamu, který jste nám poskytli, který je vámi vytvořen, případně ke kterému máte platnou licenci. Ostatní podmínky licence (včetně možností jejího odvolání) se řídí předchozím odstavcem obdobně.

I po odvolání vašeho souhlasu či licence dle tohoto článku jsme oprávněni záznamy uchovat po nezbytně nutnou dobu pro účely plnění smlouvy a ochrany našich práv. Záznamy však již v takovém případě nebudou zveřejněny na webovém rozhraní ani na jiném veřejně přístupném místě.

5.6.          Jste povinni nám poskytnout jinou součinnost?

Jste povinni poskytnout nám veškerou potřebnou součinnost, která je k dodání zboží a jeho případné montáži potřebná. Zejména jste povinni nám umožnit a zajistit přístup do prostor, kam má být zboží dodáno, jakož i tento prostor důkladně připravit k provedení požadované montáže zboží.

Nebude-li si kupující jistý tím, že přípravu pracoviště zvládne svépomocí, je oprávněn prodávajícího kontaktovat.

Nebude-li pracoviště z důvodu na vaší straně dostatečně připraveno k vámi objednané montáži zboží, jste nám povinni (i) nahradit jak veškerou škodu nebo jinou újmu, která nám v důsledku takového porušení vznikne, jakož i všechny s tím související náklady, nebo (ii) jste nám povinni uhradit cenu víceprací v souladu s článkem 9 těchto obchodních podmínek, které budeme v důsledku vašeho porušení povinnosti na pracovišti vykonávat za účelem montáže vámi objednaného zboží.

 

6.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1.          Jak můžete od smlouvy odstoupit?

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba odlišná od dopravce převzal zboží; nebo

-          poslední kus zboží, objednal-li jste v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

-          poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

-          první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

Vezměte na vědomí, že od kupní smlouvy není možné odstoupit v případě výroby zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Po předchozí dohodě s námi je však možné objednávku, resp. kupní smlouvu, zrušit. Toto ustanovení není možné aplikovat v případě, že již započala výroba objednaného zboží.

6.2.          Můžete odstoupit od smlouvy, kterou jste zároveň objednali i montáž zboží?

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně souhlasíte s montáží zboží před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy. V tomto případě můžeme montáž zboží provést i před uplynutím této lhůty.

Vezměte na vědomí, že udělením souhlasu pozbýváte v souladu s § 1837 písm. a) občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, to však pouze v části týkající se montáže objednaného zboží na místě k tomu vámi určeném. Nemožnosti odstoupení od smlouvy dle předchozího odstavce se nedotýká vašeho práva odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží dle článku 6.1. těchto obchodních podmínek. Pokud nechcete výše uvedený souhlas udělit, kontaktujte nás. Vezměte však na vědomí, že v takovém případě budeme moci montáž zboží provést nejdříve po uplynutí 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. V takovém případě máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy v tomto případě můžete využít náš vzorový formulář.

6.3.          Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.4 a 6.5.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6.4.          Jakým způsobem nám vrátíte zboží?

Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

-      kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;

-      písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

Obáváte-li se toho, že při vaší svépomocné demontáži bude zboží zničeno a/nebo poškozeno v důsledku neodborně provedené manipulace a/nebo v důsledku nepředvídatelných událostí, které mohou nastat při jeho vrácení nám, neváhejte nás kontaktovat. Zboží si za sjednaný poplatek sami odborně demontujeme a odvezeme.

V případě, že zboží vracíte kvůli jeho vadě, provedeme demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradíme náklady s tím spojené.

6.5.          Kdy dostanete zpět své peníze?

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6.          Co když bylo vrácené zboží poškozené?

Vracíte-li nám zboží, prosíme, abyste jej při zasílání důkladně zabalili do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

6.7.          Kdy od smlouvy odstoupit nelze?

V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od následujících smluv:

-      o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, pokud byly splněny s vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a o tomto důsledku jste byli informováni;

-      o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaši osobu – zboží na výrobu, dle uvedených rozměrů, barvy a preferencí.

6.8.          Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

-      neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;

-      zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

Nad rámec zákonného práva z vadného plnění pro spotřebitele můžeme poskytnout rovněž smluvní záruku za jakost; více informací včetně délky trvání záruky za jakost bude uvedeno na webovém rozhraní a dále upřesněno v naší vzájemné komunikaci. Potvrzení o záruce za jakost vám vydáme v textové podobě nejpozději při převzetí věci.

 

8.       DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1.          Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?

K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2.          Jak vyřizujeme stížnosti?

Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3.          Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263 574) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

9.       REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1.          Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?

Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2.          K čemu uživatelský účet slouží?

Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.3.          Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?

Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

 

10.   MONTÁŽ ZBOŽÍ

10.1.       Kdy bude montáž zboží provedena?

O termínu montáže vámi objednaného zboží vás budeme kontaktovat telefonicky, e‑mailem nebo jiným dohodnutým způsobem. Pokud jste spotřebitelem a udělili jste nám souhlas s provedením montáže před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy podle článku 6.2. těchto obchodních podmínek, jsme oprávněni montáž provést před uplynutím této lhůty.

V případě nepříznivého počasí nebo jiného zásahu vyšší moci (např. záplavy, pandemie) se lhůta k provedení montáže prodlužuje o dobu, po kterou zásah vyšší moci trvá.

Montáž zboží je provedena, je-li dokončena a předána.

10.2.       Na jakém místě bude montáž zboží provedena?

Montáž zboží provedeme výhradně na pracovišti, tj. na adrese, kterou nám v rámci objednávky poskytnete a které bude připraveno k montáži v souladu s článkem 5.6. obchodních podmínek. Montáž provádíme pouze v rámci České republiky, nebude-li ujednáno jinak.

10.3.       Jaké činnosti jsou zahrnuty v ceně montáže zboží?

V ceně montáže zboží je zahrnut takový instalační materiál, který je předpokládaný pro standardní montáž zboží na základě předchozích informací o pracovišti poskytnutých kupujícím a zohledněných v kalkulaci ceny montáže při uzavírání smlouvy a též materiál předpokládaný pro pracoviště připravené dle dodaných požadavků a specifikací prodávajícím, viz článek 3.8.

Prodávající upozorňuje, že v ceně montáže nejsou zahrnuty vícepráce a instalační materiál nad rámec výše uvedeného. Cena dodatečného materiálu a cena případných víceprací se stanoví dle množství dodatečného materiálu/počtu hodin víceprací, které budou nutné k přípravě pracoviště tak, aby bylo montáž zboží ze strany prodávajícího strany realizovat. Cena materiálu/hodinová sazba víceprací bude prodávajícím kupujícímu sdělena na pracovišti. Celková cena za případný dodatečný materiál/vícepráce bude mezi prodávajícím a kupujícím sjednána na pracovišti. Nedojde-li ke shodě o její výši, je kupující povinen nahradit prodávajícímu jak veškerou škodu nebo jinou újmu, která prodávajícímu v důsledku takového porušení vznikne, tak i všechny s tím související náklady, a to z důvodu nemožnosti provést objednanou montáž zboží na pracovišti vzniklé v důsledku porušení povinností kupujícího.

V ceně montáže zboží je zahrnuta likvidace a odvoz obalových materiálů. 

10.4.       Co když způsobíme na pracovišti škodu?

Neodpovídáme vám za škody, které vzniknou v důsledku montáže zboží na pracovišti a které vzniknou jako důsledek běžného provádění montáže vámi objednaného zboží na pracovišti. Takovými škodami se rozumí zejména běžné poničení trávníku, dřevin a/nebo půdy.

10.5.       Jste povinni zajistit potřebná povolení, dokumentaci a přípravu podkladu?

Jste povinni zajistit veškerá potřebná veřejnoprávní i soukromoprávní povolení (např. stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu, povolení ke zvláštnímu užití pozemní komunikace, ohlášení záboru veřejného prostranství, souhlas vlastníka pozemku atd.), která musí být k řádnému dodání zboží a jeho montáži zajištěna. Pokud to budeme požadovat, jste povinni nám prokázat, že jste potřebná povolení získali. Vyhrazujeme si právo montáž zboží neprovést po dobu, po kterou nám nebylo prokázáno, že jste veškerá potřebná povolení podle věty první tohoto odstavce získali. V takovém případě lhůta pro provedení montáže zboží neběží, a to po dobu, po kterou nám nebylo prokázáno, že jste veškerá potřebná povolení získali. Dále jste povinni připravit řádný podklad, na kterém bude montáž zboží prováděna.

10.6.       Jste povinni nám poskytnout jinou součinnost?

Jste nám povinni poskytnout připojení ke zdroji elektrické energie, případně i jiným médiím, která jsou nutná k provedení montáže vámi objednaného zboží.

 

11.   RECENZE

11.1.       Kdo může přidat recenzi?

Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka a Firmy.cz.

11.2.       Jak recenze ověřujeme?

Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

 

12.   OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

12.1.       Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

12.2.       Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2023.